ขอบเขตความคุ้มครองแรกรับ

สิทธิ์ความคุ้มครองขั้นต้นต่อ 1 พัสดุ / 1 รหัสนำส่งพัสดุ

กรณีเกิดความสูญเสียและความเสียหายโดยตรง จะมีมูลค่าชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ใบนำส่งพัสดุ สำหรับของที่ไม่ได้ทำประกันไว้

สินค้าต้องห้ามไม่สามารถเคลมความเสียหายได้ทุกกรณี

ความคุ้มครองกรณีซื้อประกัน

สำหรับสินค้าที่ได้ซื้อความคุ้มครองพัสดุไว้เพิ่มเติม หากเกิดกรณีความเสียหายและสูญหายโดยตรง แฟลชจะทำการชดเชยความเสียหายตามมูลค่าจริงของสินค้า โดยจะชดเชยสูงสุดไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส การคุ้มครองข้างต้นจะไม่ครอบคลุมในส่วนของค่าบริการจัดส่ง (กรณีสินค้าอยู่ในกลุ่ม สินค้าที่จำกัด หากเสียหายชดเชยสูงสุดไม่เกิน 5000 )

ประกันภัยดำเนินการโดย บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ ใบอนุญาตเลขที่ ว00013/2556 รับประกันโดย บมจ.เจพี ประกันภัย

 

กรณีมูลค่าสินค้าเกิน 5,000 บาท จะต้องแนบใบแสดงราคาต้นทุนของสินค้า/ใบเสร็จ/ใบแสดงการซื้อ-ขาย

ประกันค่าธรรมเนียมตีกลับ

กรณีผู้ส่งได้ซื้อประกันตีกลับไว้ เมื่อผู้รับปลายทางปฎิเสธการรับพัสดุ แฟลชจะทำการตีกลับพัสดุไปยังผู้ส่ง โดยไม่ต้องเสียค่าพัสดุกลับอีกครั้ง

แฟลช เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายทุกประการ ในกรณีดังต่อไปนี้

a. การสูญหายหรือความเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถชดเชยได้ ; การเสียหายต่อพัสดุที่บรรจุสินค้าที่จำกัด

b. ความล่าช้าในการส่งสินค้าหรือสิ่งของที่เกิดจากบุคคลที่สาม เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจากปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของ แฟลช เอ็กซ์เพรส เช่น การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ

c. แฟลช เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากสถาณการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟลช เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายทางไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก หรือการลบออกซึ่งรูปภาพ ข้อมูล หรือบันทึกต่างๆ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์หรือภาพถ่าย ความชำรุดบกพร่องหรือคุณลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้า แม้ว่าแฟลช เอ็กซ์เพรสได้ทราบแล้ว การกระทำหรือละเว้นกระทำการโดยบุคคลที่แฟลช เอ็กซ์เพรสไม่ได้ว่าจ้างหรือทำสัญญาจ้าง – ตัวอย่างเช่น ผู้ส่งของ ผู้รับของ บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือเจ้าที่ของรัฐอื่นๆ (“เหตุสุดวิสัย”ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย หมอก สงคราม เครื่องบินตก การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการกระทำทางอุตสาหกรรม )

d. การสูญหายหรือความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลจากการกระทำอื่น เช่น การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าให้ผู้อื่นเซ็นรับแทน (เพื่อน ยาม แม่บ้าน เป็นต้น)

4. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้บริการต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง และจะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายหลังจากที่การพิจารณาแต่ละเรื่องได้สิ้นสุดลงแล้ว