การเลิกสัญญา

เมื่อสาขา Flash home ได้ตัด สินใจปละมีความประสงค์จะเลิกกิจการ  สามารถติดต่อประสานงานส่วนกลางเพื่อดำเนินการเคลียร์ บัญชีได้ 

หนังสือแจ้งของยกเลิกสัญญา คลิก

 

เอกสารประกอบ การขอยกเลิกสัญญา Flash Home

1.กรณีในสัญญาเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย มีดังนี้
1) สาเนาบัตรประชาชน
2) หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ชื่อ-นามสกุลจาเป็นต้องตรงกับในสัญญา)
3) สลิปโอนเงินค่าสมัครแพ็คเก็จครั้งแรก
4) ยอดเงินคงเหลือในระบบ Flash Home (wallet)

2. กรณีในสัญญาเป็นนิติบุลคล เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย มีดังนี้
1) หนังสือรับรองของบริษัท
2) สาเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
3) หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของบริษัท)
4) สลิปโอนเงินค่าสมัครแพ็คเก็จครั้งแรก
5) ยอดเงินคงเหลือในระบบ Flash Home (wallet)

สแกน“หนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญา”และ“เอกสารประกอบทั้งหมด” ส่งมาที่ : อีเมล์: chanaporn_nan@flashexpress.com

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น และจะมีอีเมล์ตอบกลับสาขา ให้เตรียม“เอกสารฉบับจริง”ทั้งหมด ที่สแกนมา ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในอีเมล์ตอบกลับ และทาง Flash Home จะดาเนินการตามขั้นตอนหลังจากได้รับเอกสารฉบับจริง

ตัวอย่างการส่งอีเมล์ ถึง: chanaporn_nan@flashexpress.com
เรื่อง: FH-เชียงใหม่15 CNX115 แจ้งขอยกเลิกสัญญา Flash Home