ค่าปรับจากการไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของสาขา Flash Home

ลำดับ เหตุผลการปรับ  ที่มาข้อมูล ระเบียบการปรับ  จำนวนเงินการปรับ วิธีการป้องกันไม่ให้ถูกปรับ 
1 รับพัสดุต้องห้าม  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ  สินค้าต้องห้าม คือ สิ่งของหรือวัตถุที่ไม่อนุญาตให้มีการขนส่ง  500บาท/เลขพัสดุ ก่อนรับพัสดุเข้าระบบสาขาจำเป็นต้องตรวจสอบประเภทของพัสดุให้แน่ชัดว่าเป็นสินค้าต้องห้ามหรือไม่ หากเป็นสินค้าต้องห้าม สาขาต้องปฏิเสธการรับไม่สามารถทำการขนส่งได้
1.พิจารณาจากบรรจุภัณฑ์ภายนอกว่าเป็นพัสดุต้องห้ามหรือไม่
2.หากพบว่าเป็นพัสดุต้องห้ามให้สาขาปฏิเสธการรับอย่างมีมารยาท 
2 รับพัสดุประเภท พัสดุจํากัด  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ สําหรับสินค้าเสียหายง่าย แตกง่าย สินค้าปนเปื้อน ในการขนส่งพัสดุจะมีความเสี่ยงในการเกิดความ เสียหาย จึงจําเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่กําหนดถึงจะทําการจัดส่งได้ หากเสียหาย แตกหัก สาขาจะโดนปรับ 100บาท/เลขพัสดุ  ขณะที่ทำการรับพัสดุให้สาขาทำการตรวจสอบประเภทของพัสดุ หากเป็นพัสดุประเภท พัสดุจำกัด และมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม สาขาสามารถปฏิเสธการรับพัสดุได้ 
3 บรรจุภัณฑ์ภายนอกไม่เหมาะสม  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ สำหรับบรรณจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนถึงจะสามารถรับเข้าระบบได้  100บาท/เลขพัสดุ ขณะที่ทำการรับพัสดุให้สาขาทำการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่ หากมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม สาขาสามารถทำการแจ้งผู้ส่งให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่หรือปฏิเสธการรับพัสดุได้ 
4 เลือกประเภทพัสดุผิด ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง เนื่องจากสาขาที่รับพัสดุมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ผิดพลาด  พนักงานเลือกข้อมูลประเภทพัสดุผิด ตัวอย่างเช่น พัสดุ ไม่ใช่พัสดุประเภทผลไม้แต่สาขาเลือกเป็นประเภทพัสดุผลไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแบ็กกิ้งพัสดุ 100บาท/เลขพัสดุ ขณะที่ทำการกรอกข้อมูลประเภทพัสดุ สาขาจำเป็นต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัด โดยเฉพาะ สินค้าพิเศษจำพวกผลไม้ 
5 การกรอกข้อมูลในบัญชีหรือยอด COD ผิดพลาด  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง เนื่องจากสาขากรอกข้อมูลบัญชีหรือยอดCODผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถติดตามนำกลับมาได้  จำนวนCODที่ไม่สามารถติดตามนำกลับมาได้ สาขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  1. ถ้าหากพัสดุชิ้นนั้นยังอยู่ในสาขาอยู่ ให้ทางสาขาทำการยกเลิกเลขพัสดุชิ้นนั้นและทำลายใบเลเบลชิ้นนั้นทิ้งหลังจากนั้นให้ทางสาขาทำการคีย์รับพัสดุใหม่อีกครั้ง และรบกวนตรวจสอบยอดCODก่อนปริ์นเสมอ
2. ถ้าหากพัสดุชิ้นนั้นถูกส่งออกไปจากสาขาแล้ว ทางสาขาต้องแจ้งเรื่องเข้ามายัง CS Flash Home เพื่อทำการแก้ยอด COD
6 ไม่มีการตรวจสอบว่าพัสดุอยู่ในเงื่อนไขการส่งหรือไม่  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ขณะทำการรับพัสดุสาขาต้องทำการตรวจสอบพัสดุที่ต้องการทำการส่งนั้นถูกกฎหมายและถูกต้องตามเงื่อนไขการขนส่ง 500บาท/ครั้ง สอบถามประเภทพัสดุจากผู้ส่งทุกครั้ง นอกนั้นสาขาต้องทำการเปิดกล่องตรวจสอบสินค้าภายใน 
7 พัสดุหลายลาเบล ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง พนักงานปริ้นท์ใบลาเบลผิด พัสดุมีการเปลี่ยนใบลาเบล หรือใช้บรรจุภันฑ์เดิมที่มีลาเบลติดไว้ ทําให้พัสดุมีลาเบลมากกว่าหนึ่งใบ อาจจะมีความเสี่ยงทําให้พัสดุสูญหายหรือสถานะพัสดุมีปัญหา 100 บาท/ใบเลเบล พัสดุหนึ่งชิ้นจะมีเลขลาเบลหนึ่งเลขเท่านั้น (ยกเว้นเลขพัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น พัสดุตีกลับ และพัสดุที่เปลี่ยนลาเบล) การรับงานและการเปลี่ยนใบลาเบลจะต้องทําการตรวจสอบว่าพัสดุชิ้นนั้นมีลาเบลกี่ใบ (ลาเบลอื่นๆต้องทําการดึงออก)
8 ติดใบลาเบลผิด ระบุเอง ปริ้นลาเบลแล้วติดผิด ทำให้ลาเบลของพัสดุสาขา A ติดบนพัสดุสาขา B 100 บาท/ใบเลเบล ตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง 
9 ไม่ทำการชั่งน้ำหนักพัสดุหรือชั่งน้ำหนักไม่ตรง ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง น้ำหนักของพัสดุไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง  100บาท/เลขพัสดุ ขณะเดียวกันต้องจ่ายส่วนต่างของค่าขนส่ง  ตอนรับพัสดุให้ใช้อุปกรณ์ชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐานชั่งและบันทึกลงระบบ
10 ระบุขนาดพัสดุไม่ตรงตามจริง  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง สาขากรอกขนาด ไม่ตรงกับความเป็นจริง  100บาท/เลขพัสดุ ขณะเดียวกันต้องจ่ายส่วนต่างของค่าขนส่ง  วัดขนาดพัสดุอย่างรอบครอบและแม่นยำ 
11 ไม่มีการเขียนCODEสาขาบนถุงแบ็คกิ้ง
 (เช่น BKK 000)
ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง เนื่องจากในระหว่างการขนส่งใบลาเบลอาจจะหลุดหรือขาดหายได้ง่าย มีความเสี่ยงทําให้พัสดุสูญหาย 50บาท/เลเบล เมื่อสาขาแบ้กกิ้งเรียบร้อยแล้ว นอกจากติดสายรัดแล้ว สาขาต้องทําการเขียนโค้ดสาขาด้วยปากกาเคมีบนถุงแบ้กกิ้งให้ชัดเจน ป้องกันลาเบลหลุดหรือขาดหายและลดความเสี่ยงพัสดุสูญหาย
12 หนึ่งลาเบลมีพัสดุหลายชิ้น ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ ลูกค้าหรือพนักงานสาขาดําเนินการผิดขั้นตอน พัสดุหลายชิ้นแปะลาเบลหมายเลขเดียวกันเพื่อ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุ จึงทําให้เกิดความเสียหายกับบริษัท และมีความเสี่ยงที่จะทําให้พัสดุสูญหาย 100บาท/เลเบล พัสดุหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งลาเบลเท่านั้น โดยห้ามแปะลาเบลที่มีข้อมูลซํ้ากันบนพัสดุชิ้นอื่น
13 ทำการสแกนส่งต่องานโดยที่ไม่มีพัสดุจริง ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ไม่มีพัสดุนั้นอยู่จริง แต่สาขาทำการปริ้นใบลาเบลออกมาสแกนออกจากคลัง  500บาท/เลเบล หากพัสดุห้ามสูญหาย ห้ามปริ้นท์ลาเบลใหม่แล้วทําการสแกนส่งต่อพัสดุเพื่อผลักความรับผิดชอบ
14 สาขาแฟลชโฮมถูกตัดสินว่าทำพัสดุชำรุด(กรณีก่อนที่จะมีการสแกนรับเข้าคลังของCOUREIR/DC/HUB) ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง สดุทั่วไป
-พัสดุทั่วไปเสียหายหรือขาดหาย ปรับ 300 บาท
-พัสดุ CODเสียหายหรือขาดหาย ปรับยอดสูงสุด (300,ยอดCOD*90%)
-พัสดุที่ซื้อประกันเสียหายหรือขาดหาย ปรับยอดสูงสุด (300,ยอดCOD*90%,ค่าประกัน*90%)

พัสดุความเร็วการส่งพิเศษSpeed
-พัสดุความเร็วการส่งพิเศษทั่วไปเสียหายหรือขาดหาย ปรับเพิ่มอีกจากค่าปรับปกติ + ค่าปรับSpeedเพิ่มอีกรายการละ 600 บาท

300บาท/ชิ้น ขณะทำการรับพัสดุต้องละเอียดรอบครอบตรวจบรรจุภัณฑ์ของพัสดุ 
15 สาขารับพัสดุแต่ไม่ทำการส่งต่อภายในวันหรือช้าที่สุดไม่มีการส่งต่อพัสดุในวันถัดไปภายใน24ชั่วโมง  ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ/ระบุเอง สาขารับพัสดุแต่ไม่มีการส่งต่อภายในวัน หรือช้าที่สุดไม่มีการส่งต่อในวันถัดไปภายใน24ชั่วโมง 100บาท/เลขพัสดุ/วัน 1.ต้องทำการส่งต่อพัสดุภายในวันที่รับ
2.หากมีเลขพัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ทำการยกเลิกและปิดงานโดยทันที
3.เลขพัสดุที่ทำการยกเลิกในระบบแล้วต้องแจ้งกับแผนกCSเพื่อช่วยประสานงานปิดงานในระบบ 
16 ใช้รูปพรีเซ็นเตอร์เก่าของ Flash Express ในการโฆษณาเชิงการตลาด ระบุเอง พบสาขายังคงใช้รูปพรีเซ็นเตอร์เก่าของ Flash Express ในการประชาสัมพันธ์  1000 บาท/วัน ทำการนำรูปพรีเซ็นเตอร์เก่าออกโดยทันที
17 พบว่าตัวแทนรับพัสดุ FH กระทำผิดร้ายแรงหรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง 1สาขารับพัสดุต้องห้ามและผิดกฏหมาย
2ฉ้อโกงหลอกลวงลูกค้า ฯลฯ
3ผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
2000 บาทขึ้นไป ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดของบริษัท 
18 ทำการย้ายสถานที่ตั้งร้านโดยพลการ ระบุเอง มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของร้านโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากทางบริษัท  1000บาท/ครั้ง ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของร้านตามขั้นตอนของบริษัท  
19 รับพัสดุในนามบริษัท Flash แต่พัสดุถูกขนส่งโดยบริษัทขนส่งอื่น ระบุเอง   1000 บาท/ใบ ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดของบริษัท 
20 เปลี่ยนสิทธิเจ้าของร้านโดยพลการ   ระบุเอง  มีการสิทธิเจ้าของร้านโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากทางบริษัท  2000 บาท ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเจ้าของร้านตามขั้นตอนของบริษัท 
21 บรรจุผลไม้ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง บรรจุผลไม้ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผลไม้ได้รับความเสียหาย  100บาท/เลเบล ปฏิบัตตามข้อกำหนดของบริษัทในเรื่องข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลไม้ และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการขนส่ง 
22 ไม่ตอบ TICKET / จัดการสรุปผลพัสดุติดปัญหา ภายใน24ชั่วโมง  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง   50บาท/รายการ  1.เมื่อได้รับ TICKET / แจ้งเตือนพัสดุติดปัญหา ในระบบจะต้องรีบจัดการทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง
2.ทุกวันตอนช่วงเช้าทำการจัดการและสรุปผลการจัดการปัญหาในระบบ
3.ทำการจัดการและตอบกลับ TICKET / แจ้งเตือนพัสดุติดปัญหา ทุกวันก่อนเลิกงานหรือปิดร้าน
23 ตอบกลับ Ticket ข้อมูลเป็นเท็จ
จัดการสรุปผลพัสดุติดปัญหา ข้อมูลเป็นเท็จ 
ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ถ้าในหน้าTicket มีคนคลิก 【ร้องเรียนคำร้อง Ticket เป็นเท็จ】และกดยืนยัน ก็จะทำการปรับพนักงานคนสุดท้ายที่ตอบคำร้อง 50บาท/ชิ้น เพื่อป้องกันค่าปรับการรายงานTicketเป็นเท็จ การสรุปผลพัสดุติดปัญหาเป็นเท็จ การตอบกลับTicket และสรุปผลพัสดุติดปัญหาจึงจำเป็นต้องมีเนื้อหาดังนี้:

1.อธิบายว่าพัสดุถูกดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง : (ตัวอย่าง คูเรียร์ทำการสแกนส่งมอบแล้ว หรือ อยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างลูกค้า)
2.อธิบายเวลาในการดำเนินการ: (ตัวอย่าง คาดว่า 8/1/2020 ส่งพัสดุ)
3.ติดต่อลูกค้าแล้วหรือไม่ Y/N : Y
4.พนักงานที่ดำเนินการ : นายแฟลช เอ็กซ์เพรส (99999) 

24 เปิดสาขาโดยพลการ ขายรหัสพนักงาน ระบุเอง มีการเปิดสาขารับงานเองโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากทางบริษัท
มีการขายรหัสพนักงาน
2000 บาทขึ้นไป ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดของบริษัท 
25 สาขาแฟลชโฮมถูกตัดสินว่าทำพัสดุสูญหาย(กรณีก่อนที่จะมีการสแกนรับเข้าคลังของCOUREIR/DC/HUB)   พัสดุทั้วไปสูญหาย ปรับ 500 บาทต่อชิ้น
พัสดุความเร็วการส่งพิเศษสูญหาย ปรับ 1000 บาทต่อชิ้น
พัสดุความเร็วการส่งพิเศษ COD สูญหาย ปรับตามยอด COD+1000บาท
พัสดุที่ซื้อประกันสูญหาย และ พัสดุความเร็วการส่งพิเศษ CODซื้อประกัน  ปรับตามยอดประกัน+1000บาท
500บาท/ชิ้น ขณะทำการรับพัสดุต้องละเอียดรอบครอบตรวจบรรจุภัณฑ์ของพัสดุ 
26 สาขาปล่อยรถออกจากสาขาเพื่อส่งพัสดุไปที่ HUB/DC ล่าช้าหรือ ไปถึง HUB/DC ล่าช้า  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง สาขาไม่ออกรถและไปถึง HUB/DC ตามเวลาในใบคุมรถ
1.ปล่อยรถเวลาจริง-เวลาที่ควรออกในใบคุมรถ มากกว่า 30 นาทีขึ้นไป ถือว่าสาย
2.รถถึงHUB/DCเวลาจริง-เวลาที่ต้องถึงตามใบคุมรถ ถ้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดบนใบคุมรถ ถือว่าสาย
3.หากไม่ได้มีการสแกนใบคุมรถ(การปล่อยรถถึงHUB/DC) จะถูกปรับเช่นกัน
1. ออกรถช้ามากกว่า 30 นาทีขึ้นไป ปรับ 100บาท
2. รถถึงHUB/DCช้า
– น้อยกว่า 30 นาที = 100 บาท
– 30 นาที – 1 ชั่วโมง = 200 บาท
– 1-2ชั่วโมง = 300 บาท
– มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป 400 บาท
3. หากออกรถช้าและยังไปถึงHUB/DCช้า จะทำการปรับทั้ง2รายการ
4.ไม่สแกนใบคุมรถ (การปล่อยรถถึงHUB/DC) ปรับ 400 บาท
ปล่อยรถตามเวลาในใบคุมรถ และ ไปถึงให้HUB/DC ให้ตรงต่อเวลา 
27 แก้ไขระยะทางที่ส่งพัสดุไปที DC หรือ Hub ปลอมแปลงข้อมูลของระยะทางที่ไปส่งพัสดุ ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง เปลี่ยนแปลงระยะทางที่ทำการส่ง HUB/DCพลการโดยไม่ได้ความเห็นชอบจากทางบริษัท  1000บาท/ครั้ง ยึดแผนที่และระยะทางจริงในGoogleในการขนส่ง  
28 พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฏ  ดื่มสุรา มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ระบุเอง พนักงานขับรถไม่ยอมรับในการจัดการหน้างานของ DC/HUB หรือ มีการดื่มสุรา  1000บาท/ครั้ง ฟังการจัดการหน้างานของDC/HUB 
29 ทำการโยน เหยียบกล่องพัสดุ ระบุเอง ตรวจพบสาขาโยนหรือเหยียบพัสดุ  1000 บาท/เลเบล ไม่นำพัสดุชิ้นใหญ่และน้ำหนักมากทับพัสดุชิ้นเล็ก ถือและวางพัสดุอย่างเบามือ 
30 วัสดุของถุงแบ็กกิ้งที่ใช้ไม่ตรงตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ไม่ได้ใช้วัสดุของถุงแบ็กกิ้งตามที่บริษัทกำหนด  300บาท/ครั้ง ต้องใช้วัสดุของถุงแบ็กกิ้งตามที่บริษัทกำหนด 
31 จงใจไม่รับโทรศัพท์หรือไม่ตอบแชทกลุ่ม ระบุเอง จงใจไม่รับโทรศัพท์จากสำนักงานใหญ่ หากมีการตรวจพบ จะทำการปรับ 200บาท/ครั้ง รับโทรศัพท์จากสำนักงานใหญ่โดยทันที 
32 ใส่พัสดุผิดถุงแบ็กกิ้ง ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ใส่พัสดุผิดถุงแบ็กกิ้ง ส่งผลให้พัสดุไปถึงผิดที่หมาย  100บาท/เลเบล ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบครอบ ทไการแบ็กกิ้งที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัท 
33 คำพูดและการกระทำที่ไม่เหมาะสม   ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ดูถูก ข่มขู่ คุมคาม ลูกค้าตลอดจนพนักงานของบริษัท  400 บาท  ยิ้มต้อนรับลูกค้า ปฏิบัติด้วยความจริงใจ คิดเพื่อลูกค้า และช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหา 
34 ลูกค้าร้องเรียน  ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง   400 บาท  ยิ้มต้อนรับลูกค้า ปฏิบัติด้วยความจริงใจ คิดเพื่อลูกค้า และช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหา 
35 ไม่ใช้ QR Codeของสาขาตนเองในการเติมเงินเข้าระบบ ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ส่งผลกระทบต่อความรวดเร็วในการเติมเงิน ทำให้การทำงานของฝ่ายบัญชีเป็นไปอย่างยากลำบาก  200บาท/ครั้ง ใช้ QR CODE ของสาขาของตนในการเติมเงิน 
36 ปลอมแปลง แก้ไข หรือใช้สลิปโอนเงินซ้ำ ในการแจ้งการเติมเงินเข้าระบบ ระบุเอง เป็นปัญหาความน่าเชื่อถือรายบุคคล ที่ปลอมแปลง แก้ไข หรือใช้สลิปโอนเงินซ้ำ ในการแจ้งการเติมเงินเข้าระบบ 1000บาท/ครั้ง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดของบริษัท ใช้สลิปโอนเงินที่ถูกต้องในการแจ้งยอดการเติมเงิน 
37 ใส่จำนวนยอดเงินไม่ตรงกับหลักฐานการโอนเงิน ระบุเอง   200บาท/ครั้ง ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดของบริษัท ใช้สลิปโอนเงินที่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูลการโอนเงิน 
38 มีการใช้คำพูดและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ระบุเอง   เริ่ม 2000 บาท ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ปฏิบัติตามกฏหมาย 
39 เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทำใหเกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของลูกค้า ระบุเอง   2000 บาท/ครั้ง ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ปฏิบัติตามกฏหมาย 
40 การจัดส่งพัสดุLAZADAล่าช้า ข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ/ระบุเอง ลูกค้าVIPของบริษัท มีข้อเรียกร้องและความต้องการด้านเวลาการขนส่งสูง หากพบการกระทำที่ผิดกับกฏของบริษัท หรือ มีการส่งต่อพัสดุล่าช้า เกิดเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือจากการเสียหายทั้งหมดให้แก่ลูกค้า  500 บาท/ลาเบล พัสดุLAZADA จําเป็นต้องจัดส่งภายใน 10วัน (ปิดงาน ปิดงานตีกลับพัสดุสูญหาย) มิฉะนั้นจะ ถูกตัดสินว่าสูญหาย
41 รับพัสดุเกินขนาด  ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ/ระบุเอง พัสดุเกินขนาด (ขนาด และน้ำหนักเกิน ตามที่นโนยายบริษัทกำหนด)
A. พัสดุเกินขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูงแต่ละด้านจะต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร;โดยทั้งสามด้านรวมกันจะต้องไม่เกิน 280-300 เซนติเมตร
– พื้นที่พิเศษตามที่บริษัทกำหนด
【ลูกค้าทั่วไป >280cm.】【 Lazada>300cm.】
B. พัสดุน้ำหนักเกิน 
【ลูกค้าทั่วไป >50 kg.】【 Lazada >70 kg.】
100บาท/ครั้ง ตรวจสอบประเภทของสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้า ถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่ตรงตามเงื่อนไข พนักงาน ต้องปฏิเสธการรับงาน
42 รับงานตกหล่น
 (หลุดสแกนรับงาน 
ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ/ระบุเอง สาขาหลุดสแกนรับงาน ส่งผลกระทบต่อสถานะพัสดุไม่ต่อเนื่อง  200บาท/ครั้ง สาขาต้องยึดหลักขั้นตอนการรับงานที่ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด
หากใช้ Flash kit สแกนรับงาน พนักงานต้องตรวจสอบจำนวนพัสดุในระบบและจำนวนพัสดุจริงทุกครั้ง หลังทำการสแกน ป้องกันการสแกนตกหล่น  
43 เรียกคืนพัสดุเป็นเท็จ  ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ/ระบุเอง A. พัสดุที่ยกเลิกแล้ว ครั้งแรกถูกดำเนินการสแกนที่ HUB และ Auto รับงานสำเร็จ
B. พัสดุที่ยกเลิกแล้ว สาขาที่สแกนครั้งแรกไม่ได้รับพัดสุ ถูกสแกนที่สาขาสอง และรับงานเสร็จสิ้น
ยอดงานรับ X3(ค่าขนส่ง ยอด COD ค่าประกัน รวมถึงยอดรับงานทั้งหมด)  หากลูกค้าต้องการยกเลิกพัสดุจะต้องส่งคืนพัสดุให้กับลูกค้า
 A. กรณีที่พัสดุยังอยู่ในคลังของสาขา สาขาสามารถทำการยกเลิกได้เองในเมนูสถิติพัสดุ
 B. กรณีที่พัสดุออกจากคลังของสาขาไปแล้ว ให้ทำการสร้างรายการคำร้องเร่งด่วน TICKET แจ้งให้แผนก CS เปลี่ยนที่อยู่ปลายทาง เป็นที่อยู่ของสาขาและทำการปิดงาน
 C. กรณีส่งHUB/DC นอกจากกดยกเลิกใน Flash Kit แล้ว ให้แจ้งหมายเหตุในระบบMS และแจ้งให้แผนก CS เปลี่ยนที่อยู่ปลายทาง เป็นที่อยู่ของสาขาและทำการปิดงาน
 หากลูกค้ายืนยันไม่ได้ยกเลิกพัสดุจะต้องรับงานอีกครั้ง