จุดรับพัสดุมีหน้าที่ต้องระวังการรับพัสดุที่ผิดกฏหมาย

  • ร้านรับพัสดุพึงระลึกว่า ร้านมีหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการนำส่งพัสดุเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของพัสดุ ไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในพัสดุนั้นๆ แต่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบส่งต่อพัสดุให้เสร็จสิ้นตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้ส่งพัสดุ 
  • ร้านจะไม่มีสิทธ์ ไม่มีอำนาจในการเปิดดู พัสดุของลูกค้าโดยเด็ดขาด ถือเป็นการละเมิด สิทธิ์ของเจ้าของพัสดุ 
  • ทั้งนี้ในระหว่างการดูแลพัสดุเพื่อส่งต่อ หากพัสดุนั้นเป็นพัสดุที่ผิดกฏหมาย ซึ่งร้านได้ครอบครองไว้ ณ ขณะนั้น และถูกเข้าตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้มีอำนาจค้น ร้านรับส่งพัสดุมีหน้าที่ต้องสามารถอธิบาย และแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้ว่า ใครคือผู้นำพัสดุนั้นมาฝากส่งผ่านร้าน ไม่สามารถอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ได้ การมีกล้องวงจรปิด จะเป็นพยานหลักฐานที่ปกป้องร้านได้อีกทางหนึ่ง
  • กฏหมายได้มีข้อบังคับแล้ว ร้านมีหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลผู้ส่งทุกครั้ง และตรวจแช็คให้แน่ใจว่าเป็นผู้นั้น พร้อมทั้งคอยสอดส่องพัสดุเท่าที่ทำได้ หากมีเหตุน่าส่งสัย ผู้ดูแลร้านมีหน้าที่ต้องแจ้แก่เจ้าพนักงานตำรวจต่อไป  คลิกที่นี่ ขั้นตอนเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น
  • ร้านต้องวางป้ายแจ้งเตือนห้ามส่งยาเสพติดไว้ที่ร้าน ตามคำสั่งของกฏหมาย ไม่วางไม่ได้ มีโทษปรับตาม พรบ.
  • อีกทั้งกฏหมาย ได้กำหนดไว้ว่า ไม่อนุญาตให้กิจการอื่นใดนอกจาก ไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ดำเนินกิจการส่งพัสดุประภท จดหมาย หรือไปรษณียบัตร โดยเด็ดขาด อ้างตาม พรบ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 ร้านจึงต้องระวังขอสงวนสิทธิ์นี้ และไม่รับพัสดุกลุ่มเอกสารสำคัญนี้ แต่ถ้าลูกค้านำซองเอกสารแล้วใส่ซองพลาสติกซ้อนมาอีกชั้น แล้วสาขาไม่ทราบว่าเป็นอะไร ไม่ถือว่าอยู่ในข่าย จึงสามารถส่งได้ตามปกติ
  • จุดรับพัสดุ ต้องใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้อง มีใบรับรอง จาก หน่วยงาน ชั่งตวงวัดแล้วเท่านั้น ตาม พรบ.ชั่งตวงวัด 2542 มาตรา 25 โทษตาม มาตรา 70

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุ ประเภท Couria service

0. พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 คลิก

1. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 คลิก

2. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2483

3. พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิและประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. 2546

4. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2522 คลิก

5. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 คลิก

6. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 คลิก

7. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 คลิก

8. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 คลิก

9. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 คลิก

10. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 คลิก

11. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 คลิก

12. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 คลิก

13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม132 ฉบับที่4 พ.ศ.2558 คลิก

14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม132 ฉบับที่5 พ.ศ.2558 คลิก

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

15. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่องข้อบังคับตามความในพระราชบัญญัติ ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
เรื่อง กฎหมาย ประเภทร้านไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2560

16. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ให้ใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2553

17. ประกาศคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ เรื่อง ให้ใช้ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2557

18. ประกาศมาตรการควบคุมธุรกิจรับส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ พ.ศ.2562 คลิก