สิทธิ์ในการร้องเรียนควรทราบของสาขาFlash Home

ราคา 2 มาตรฐาน ไม่สามารถรับลูกค้าได้หาก ลูกค้ามีสัญญาKA แม้ต้องการส่งแบบปกติกับสาขาFH การให้ส่วนลด การมีนโยบายสะสมแต้มทางการตลาดผ่านแอพ ล้วนมีการแบ่งแยกกันระหว่างสาขา เฟรนไชนส์ กับสาขาของFX โดยตรง

สาขาที่ได้ประกอบกิจการFlash home โดยตรงที่ไม่ใช่ขนส่งรวม หากพบว่า นโยบายของบริษัท Flash Express มีความไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรมต่อการเนินการ มีการกีดกันลูกค้า หรือมีการให้เรตราคาในการแข่งขัน 2 มาตรฐาน ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบอย่างชัดเจน สามารถร้องเรียนขอความคุ้มครองให้ ยุติการกระทำ หรือ นโยบายนั้นๆได้

OTCC (สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า) เป็นหน่วยงานตามกฏหมายให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการ ที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม และมีอำนาจในทางกฏหมาย สั่งเปรียบเทียบปรับ ระงับ แทรกแซง นโยบาย ที่ไม่เป็นธรรมที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริงได้

การส่งคำร้องกับทำได้เลยโดยตรงทุกสาขา ต้องดำเนินการยืนคำร้องด้วยแบบฟอร์ม มาตรฐานของ OTCC online ได้เลยที่ https://otcc.or.th/guide-complaint/

ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และสาขาทุกสาขาสามารถขอความคุ้มครองได้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรา57
https://otcc.or.th/section-57-unfair-trade-practices/

แนวทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ https://otcc.or.th/wp-content/uploads/2020/02/2-article_20191209102140.pdf

แนวทางการกระทำอันเป็นผลเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น พ.ศ. 2561https://otcc.or.th/wp-content/uploads/2020/02/11-article_20190224143711.pdf

บทลงโทษ ผู้ประกอบธุรกิจใดที่ฝ่าฝืนมาตรา 57 ปฎิบัติพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ต้องชำระค่าปรับทางปกครอง ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

อนึ่ง บริษัทที่เข้าลงทุนในกิจการของFlash Express ควรพิจารณานโยบายธรรมภิบาลของกิจการ หากพบเห็น พฤติการที่ขัดต่อนโยบาลธรรมภิบาล ของบริษัทนั้นๆแล้ว ควรหรือไม่ควรที่จะสั่งดำเนินการแก้ไข และจัดการปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนนั้น ให้เหมาะสมกับการประกาศตัวว่าเป็นบริษัทที่มีธรรมภิบาล หรือเลิกให้การสนับสนุนกิจการที่ขาดธรรมภิบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *